Контакти

Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“
Ул. Йордан Войвода 4
Гр. Сопот ПК 4330

Телефони:
089 864 8665 – Мариана Сарафова, 0878672458 – Информатор музей
E-mail: vazovmuseum_sopot@abv.bg
Facebook page:  Етнографски център-Сопот